Περιορισμένη εξουσιοδότηση.
Το abmcosmos.com, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήση και αυτήν την παρουσίαση της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο των στοιχείων του. Αυτή η εξουσιοδότηση δεν αποτελεί μεταφορά τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία και όντα της στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) θα πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και στα στοιχεία της, όλες τις σημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας και (2) δεν μπορούν να τροποποιήσουν την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της χωρίς κανένα τρόπο ή επανάληψη ή παρουσίαση στο κοινό, ή διανομή ή με άλλο τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά με το παρόν.

Αλλαγές.
Το abmcosmos.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να τροποποιεί τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης θα τεθούν σε ισχύ αμέσως με την κοινοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο που περιλαμβάνεται, αλλά όχι περιοριστικά, τη θέση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα . Κάθε χρήση της ιστοσελίδας, στη συνέχεια, τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η abmcosmos.com μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει, να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιονδήποτε μεμονωμένη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας που περιλαμβάνει τη διαθεσιμότητα, τη φωτογραφία παρουσίασης ή την περιγραφή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός ευθύνης.
Το abmcosmos.com, οι υπάλληλοί του, ή οι άλλοι εκπρόσωποί του, δεν φέρουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, για τυχόν επακόλουθα, αξεσουάρ, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, παραλειφθέντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης , απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλεια πελατών, απώλεια ή ζημία περιουσίας, και όποιος ισχυρίζεται ότι τρίτα μέρη προέρχεται από ή αφορά τη χρήση, το αντίγραφο ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου ιστού σελίδα, ανεξάρτητη εάν το abmcosmos.com είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτήν την πιθανότητα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σήμα.
Ο πλήρης σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο και το γραφικό της επιλογής και των κανονισμών αυτού, αποτελούν ιδιοκτησία της ABM TECH S.A. και είναι Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2021 abmcosmos.com Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν και στη συνέχεια εξουσιοδότηση των αντίστοιχων οικιακών τους.